Kaina / trukmė
paros(-a)
Rezervuoti

Taisyklės ir privatumo politika

Pervežimai į ir iš Vilniaus oro uosto

Pervežimai vykdomi tik į ir iš Vilniaus tarptautinio oro uosto išvykimo terminalo.

Įkrauti ar iškrauti kliento bagažo iš mūsų automobilio kuriuo vykdomi pervežimai į ir iš Vilniaus tarptautinio oro uosto mūsų vairuotojai neprivalo.

1414parking vairuotojas gali atsisakyti vežti didesnį keleivių skaičių nei klientas nurodė atlikdamas rezervaciją.

Vairuotojas veža klientus iškarto klientui paprašius. Klientui gali tekti palaukti apie 15 minučių, jei vairuotojas tuo metu yra išvykęs su kitais mūsų klientais.

Vairuotojas išvyksta parvežti kliento tik tada kai klientas būna jau atsiėmęs bagažą ir paskambinęs praneša, kad jau laukia su bagažu sutartoje vietoje (prie išvykimo terminalo). ATTENTION!!! Due to the reconstructions taking place at the airport, the passenger pick-up point at the airport from 06/03/2024 will be the parking lot formerly P2 near the newly built terminal. After you arrive and call the driver, he will confirm the pick-up location by phone.

 

Užsakymų, atsiskaitymo ir užsakymų keitimo sąlygos

Vieta parkavimo aikštelėje rezervuojama interneto svetainėje www.1414parking.lt. Parkavimo vietos rezervacija įsigalioja gavus parkavimo vietos rezervacijos patvirtinimą elektroniniu paštu. (Vienam automobiliui atliekama viena rezervacija).

Interneto svetainėje paskaičiuojama vieno automobilio parkavimo kaina yra galutinė ir apima visus mokesčius. Visos paslaugų kainos nurodytos eurais, įskaitant PVM.

Atsiskaityti už paslaugas galima per elektroninę bankininkystę pildant rezervacijos paraišką arba atvykus pas mus grynais pinigais arba banko kortele.

Užsakovas įsipareigoja laikytis rezervacijos paraiškoje jo nurodytų duomenų.

Faktiniam automobilio parkavimo laikui viršyjus nurodytąjį rezervacijos paraiškoje, Užsakovas privalo padengti skirtumą, atsiskaitydamas su Teikėju pagal tuo metu galiojančius tarifus.

Atšaukimo, pinigų grąžinimo ir rezervacijos duomenų tikslinimo taisyklės

Keisti/ atšaukti rezervaciją ir susigrąžinti sumokėtus pinigus galima tik likus daugiau nei parai (24 val.) iki rezervacijos paraiškoje numatyto automobilio parkavimo laiko. Gražinama suma atskaičius visus susidariusius administravimo mokesčius. Likus 24 val., keisti/atšaukti rezervacijos nebegalima, pinigai nebus grąžinami. Norėdami susigrąžinti pinigus ir atšaukti rezervaciją ar patikslinti pateiktus duomenis turite susisiekti su mumis el. paštu: tir@1414.lt

 

Šalių atsakomybės

Užsakovas įsipareigoja užtikrinti, kad visu parkavimo metu automobilio salone nebus palikta vertingų daiktų (pvz., pinigų, kompiuterinės technikos ir pan.) – už automobilio salone paliktus vertingus daiktus ir galimą susijusią vagystę ar kitokią žalą automobiliui Teikėjas neatsako.

Teikėjas neatsako ir už kitą galimą trečiųjų asmenų padarytą žalą automobiliui, išskyrus jei žala padaryta Teikėjo darbuotojų.

                                                        PRIVATUMO POLITIKA
                                                                I. SKYRIUS
                                                     BENDROSIOS NUOSTATOS


1. Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja UAB „SAUDA“, adresas Minsko pl. 21, Vilnius, elektroninis paštas sauda@1414.lt, ir kurios įmonės kodas yra 120507414 (toliau – Duomenų valdytojas), vykdomo asmens duomenų tvarkymo principus ir tvarką bei Duomenų valdytojo valdomos interneto svetainės http://www.1414.lt/ (toliau – Interneto svetainė) veikimo sąlygas. 2. Ši Politika yra skirta asmenims, kurie lankosi šioje Įmonei priklausančioje interneto svetainėje (http://www.1414.lt/), naudojasi svetainės informacija ir joje teikiamomis paslaugomis. 3. Duomenų subjektu šioje Politikoje laikomas bet koks fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko UAB „SAUDA“. 4. Naudodamasis paslaugomis, tęsdamas naršymą interneto svetainėje, Lankytojas (svetainės naudotojas) patvirtina, kad susipažino su šia Politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jų laikytis. 5. Duomenų valdytojas užtikrina, kad priimdamas ir įgyvendindamas šią Politiką siekia įgyvendinti šiuos esminius su asmens duomenų tvarkymu susijusius principus:5.1.
Asmens duomenys Duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
5.2. Asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;
5.3. Tolesnis asmens duomenų tvarkymas archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais nėra laikomas nesuderinamu su pirminiais tikslais (tikslo apribojimo principas);
5.4. Asmens duomenys adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
5.5. Dedamos pastangos, kad asmens duomenys būtų tikslūs ir esant poreikiui per protingą terminą nuo pasikeitimo fakto būtų atnaujinami;
5.6. Imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba per protingą terminą ištaisomi (tikslumo principas);
5.7. Asmens duomenys laikomi tokia forma, kad Duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
5.8. Asmens duomenis galima saugoti ilgesnius laikotarpius, jeigu asmens duomenys bus tvarkomi tik archyvavimo tikslais, viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais, įgyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones, reikalingas siekiant apsaugoti Duomenų subjekto teises ir laisves (saugojimo trukmės apribojimo principas);
5.9. Asmens duomenys, atsižvelgiant į Duomenų valdytojo tvarkomų asmens duomenų bendrinį pobūdį, tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo asmens duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto asmens duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);
5.10. Duomenų valdytojas yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi aukščiau nurodytų principų, ir turi sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas). 6. Ši Politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kai jos yra apibrėžtos BDAR ir ADTAĮ.

                                                               

                                                                II SKYRIUS
                               KOKIAIS PAGRINDAIS MES TVARKOME JŪSŲ DUOMENIS

7. UAB „SAUDA“ renka ir tvarko asmens duomenis vadovaujantis ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą. Įmonė tvarko interneto svetainės asmens duomenis šiais pagrindais: 8. Sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į mus ir asmens duomenų pateikimu, arba kitais aktyviais veiksmais; 9. Mūsų teisėtų interesų įgyvendinimui (pvz., administruodami interneto svetainę ir užtikrindami tinkamą jos veikimą; 10. Tam, kad vykdytume pareigas, kurias mums nustato teisės aktai. 11. Įmonė siekia, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais buvo renkami, kad jie būtų tvarkomi laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų. 12. Vadovaudamiesi teisės aktų reikalavimais, Internetinėje svetainėje taikomos saugumo priemones, kurios užkirstų kelią neteisėtam Asmens duomenų atskleidimui bei neteisėtam jų panaudojimui.
                                                               

                                                                III SKYRIUS
                                 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS KITAIS TIKSLAIS

13. Mes taip pat galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis teikdami Jums kitas paslaugas, pvz. priimdami ir vykdydami Jūsų užsakymus mūsų teikiamoms paslaugoms, išrašydami sąskaitas ir (ar) kitus apskaitos dokumentus už paslaugas. Paprastai tokių asmens duomenų tvarkymas yra vykdomas paslaugų teikimo sutarties pagrindu, Jūsų sutikimo pagrindu arba vykdant teisės aktuose mums nustatytas prievoles.
14. Mes galime tvarkyti asmens duomenis ir kitais tikslais, jei tam esame gavę Jūsų (duomenų subjekto) sutikimą arba kai asmens duomenų tvarkymas yra pagrįstas kitais teisės aktuose numatytais teisėto tvarkymo kriterijais.

                                                              

                                                                IV SKYRIUS
                        KIEK LAIKO MES TVARKOME IR SAUGOME JŪSŲ DUOMENIS


15. Jūsų asmens duomenis tvarkysime ir saugosime ne ilgiau, negu tai būtina įgyvendinant tikslus, kuriais duomenys buvo surinkti, arba tokį laikotarpį, kokį nustato teisės aktai.
16. Ilgesnis, nei nustatyta Politikoje, Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik, kai:16.1.
Esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
16.2. Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
16.3. Jeigu mes esame gavę skundų, susijusių su Lankytoju, ar jeigu mes esame pastebėję atitinkamo Lankytojo padarytus pažeidimus;
16.4. Rezervinių kopijų ir kitais su informacinių sistemų veikimu ir palaikymu susijusiais ar panašiais tikslais;
16.5. Esant kitiems specialiems teisės aktuose numatytiems pagrindams, sąlygoms ar atvejams.

                                                                 V SKYRIUS
 KOKIAIS ATVEJAIS IR KOKIEMS TRETIESIEMS ASMENIMS MES ATSKLEIDŽIAME JŪSŲ   DUOMENIS

17. Įmonė be Jūsų išankstinio sutikimo Jūsų asmens duomenų neperduoda jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus žemiau aprašytus atvejus.
18. Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti veiklą ir administruoti Paslaugų teikimą. Tokiais asmenimis gali būti duomenų centrų, prieglobos ir susijusias paslaugas teikiančios įmonės, programinę įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, ryšio paslaugas teikiančios įmonės, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančios ir paslaugas teikiančios įmonės, saugos paslaugas teikiančios saugos tarnybos ir pan.
19. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti.
20. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus. Be to, jie privalo užtikrinti jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus.
21. Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.
VI SKYRIUS
JŪSŲ TEISĖS
22. Duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai, suteikia jums daug teisių, susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu.
23. Turite teisę, susipažinti su mūsų tvarkomais, Jūsų asmens duomenimis:23.1.
Turite teisę prašyti mūsų patvirtinimo, ar tvarkome jūsų asmens duomenis, ir tokiais atvejais prašyti susipažinti su mūsų tvarkomais jūsų asmens duomenimis. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu sauda@1414.lt.
24. Turite teisę, reikalauti ištaisyti netikslius Jūsų duomenis.
24.1. Jeigu manote, kad informacija apie jus yra neteisinga arba neišsami, turite teisę paprašyti ją ištaisyti. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu sauda@1414.lt.
25. Turite teisę, nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu:25.1.
Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys yra tvarkomi remiantis mūsų teisėtais interesais. Vis dėlto, nepaisant jūsų prieštaravimo, esant pagrįstoms motyvuotoms priežastims toliau tvarkyti duomenis, mes tęsime jūsų duomenų tvarkymą. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu sauda@1414.lt.
26. Turite teisę reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis (teisė būti pamirštam):
26.1. Esant tam tikroms aplinkybėms, turite teisę prašyti, kad mes ištrintume jūsų asmens duomenis. Tačiau ši nuostata netaikoma, jei pagal įstatymus privalome saugoti duomenis. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu sauda@1414.lt.
27. Turite teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą:27.1. Tam tikromis aplinkybėmis jūs taip pat turite teisę apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu sauda@1414.lt.
27.2. Turite teisę su skundu dėl netinkamo asmens duomenų tvarkymo kreiptis į Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją tiesiogiai arba el. paštu ada@ada.lt.

                                                             VII SKYRIUS
                                                 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

28. Su šia Politika susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 29. Duomenų valdytojas neatsako už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Interneto svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl paties asmens ar trečiųjų asmenų, veikiančių su asmens žinia, veiksmų ar neveikimo, klaidų, sąmoningo kenkimo, kitokio netinkamo Interneto svetainės naudojimo. 30. Duomenų valdytojas taip pat neatsako už prisijungimo ir/ar naudojimosi Interneto svetaine trikdžius ir (ar) jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su Duomenų valdytoju ar asmeniu, veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus, ir kt. 31. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Politiką. 32. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos. 33. Jei po Politikos papildymo ar pakeitimo asmuo ir toliau naudojasi Interneto svetaine ir/ar Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad asmuo neprieštarauja dėl tokių papildymų ir/ar pakeitimų. 34. Visais duomenų tvarkymo klausimais, su mumis galite susisiekti elektroniniu paštu sauda@1414.lt. 35. Ši Privatumo politika taikoma nuo 2019 m. gruodžio 19 d.

UAB "Sauda"

Im. k.: 120507414, PVM k.: 205074113

Parkavimo aikštelės adresas: Minsko pl. 11, Vilnius

Biuro adresas: Minsko pl. 21, Vilnius.

Parkavimo aikštelė/informacija: +37068241414 Aikštelės darbo laikas: Visą parą

Vairuotojas pervežimams į/iš oro uosto: +37067571494

Administracija: +37060500111 darbo laikas: Pirmadienis–Penktadienis 08:00 - 19:00

El. paštas: tir@1414.lt
Atsiskatymo budai uz parkinga Vilniuje